top of page
240_F_207830044_TSBGswtgWNkwKMJgE6Cr0FT2

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM ZODPOVEDANIA DOTAZU Z KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

1. Označením predmetného políčka predmetného kontaktného formulára na www.danielasummer.sk udeľujem týmto súhlas spoločnosti DANIELA SUMMER s.r.o., so sídlom Zvolenská 1779/ 16, Žilina, 010 08, Slovenská republika, IČO 50758101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka 67303/L (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno

 • emailovú adresu

 • telefónne číslo
   

2. Meno, emailová adresa a telefónne číslo budú spracované za účelom:

 •  zodpovedania dotazu z kontaktného formulára.

3. Súhlas na tento účel udeľujete na spracovanie po dobu 6 mesiacov.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním žiadosti na adresu Správcu alebo prostredníctvo emailu na adresu summer.dizajn@gmail.com.

7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zmazanie vašich osobných údajov z príslušného komunikačného nástroja.

 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva

 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu

 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť

 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania

 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov

 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov www.dataprotection.gov.sk/uoou/

bottom of page