top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

240_F_207830044_TSBGswtgWNkwKMJgE6Cr0FT2

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ DANIELA SUMMER, s.r.o., so sídlom Námestie M.R.Štefánika 894/13, 010 01, Žilina
IČO:50758101, DIČ:2120461398, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 67303/L
 (ďalej len „DANIELA SUMMER, s.r.o.“) ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Naša spoločnosť DANIELA SUMMER, s.r.o. dbá na ochranu osobných údajov svojich klientov a iných fyzických osôb. Preto v súlade s Nariadením GDPR poskytujeme informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj Vašich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov.

V našej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať zodpovednú osobu e-mailom na summer.dizajn@gmail.com alebo poštou na adrese DANIELA SUMMER, s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina.


II. Za akým účelom, v akom rozsahu a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje (ďalej OÚ)?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe právnych základov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to s Vašim súhlasom alebo bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov:

1. Rozsah osobných údajov: e-mailová adresa

Právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: marketingové účely, ohodnotenie tovaru alebo služieb ponúkaných našou spoločnosťou

2. Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa dodania, obchodná história, prípadne oslovenie a firemné údaje,

Právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: poskytovanie služby zákazníckeho účtu

3. Rozsah osobných údajov: základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník),

- kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa,

- transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách, čísle bankového účtu a platobných metódach,

- iné údaje uvedené v objednávkovom formulári,

- záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo inej písomnej podobe.

Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR 

- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: plnenie práv a povinností zo zmluvy alebo predzmluvného vzťahu, vrátane vybavenia prípadných reklamácií

4. Rozsah osobných údajov: fakturačné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník)

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: účtovná a daňová evidencia

5. Rozsah osobných údajov: meno a/alebo priezvisko, e-mailová adresa, prípadne iné údaje uvedené v kontaktnom formulári

Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR 

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: podpora predaja a komunikácia s potenciálnym zákazníkom a zákazníkom (napr. spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára)

6. Rozsah osobných údajov: údaje, ktoré nám o sebe oznámite telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu 

Právny základ: spracúvanie podľa konkrétneho obsahu Vášho oznámenia

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: podpora predaja a komunikácia s potenciálnym zákazníkom a zákazníkom (napr. kontaktné tel. číslo a e-mail)

 

7. Rozsah osobných údajov: obrazový záznam

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: ochrana majetku (Kamerový systém prevádzkovaný na predajni, kancelárii, sklade a priestranstve v okolí predajne, kancelárie a skladu)

 

8.  Rozsah osobných údajov: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej      stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: štatistika 

 

9. Rozsah osobných údajov: všetky osobné údaje vyžadované orgánom verejnej moci

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR

Účel spracúvania OÚ: podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci
 

III. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.:: 

a)       Kuriérske a prepravné spoločnosti

b)       Montážne spoločnosti

c)       Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

d)       Poskytovatelia IT služieb     

e)       Advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori

f)       Orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní

Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov:

a)      osobné údaje ste nám poskytli Vy ako dotknutá osoba; alebo

b)      osobné údaje sme získali vo vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií (napríklad obchodný register, živnostenský register a podobne).

Naša spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.
 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POVINNOSŤ ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše údaje do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.

 • V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane doby trvania záruky, reklamačných podmienok a premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku.

 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov. 

 • V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu ich spracúvania.                                                                                    
  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

   


V. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva, ktoré sme pripravení voči Vám plniť: 

1) Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa spracúvajú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)     účely spracúvania; 

b)     kategórie dotknutých osobných údajov; 

c)      príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 

d)     ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; 

e)      existencia práva požadovať od našej spoločnosti opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, práva namietať proti takémuto spracúvaniu a práva podať sťažnosť dozornému orgánu; 

f)      akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, ak sa Vaše osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby; 

g)     existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu; 

h)     o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

i) informácie o totožnosti a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby.

 

Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. 

Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

2) Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú Vaše osobnú údaje nesprávne, neúplné alebo sa zmenili. Kontaktuje nás, bez zbytočného odkladu ich opravíme alebo sa ako kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje.

3) Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ:

a)     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

b)     odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 

c)     namietali ste voči tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu 

d)     osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

e)     osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 

f)     osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať, vykonáme tak so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení. Podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené práva nemáte, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)     na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

b)     na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej našej spoločnosti; 

c)     z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia GDR, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR; 

d)     na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 

e)     na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4) Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ:

a)     ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov;

b)     je spracúvanie protizákonné, namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)     už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)     namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby. 

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, sme povinní Vás informovať.

5) Máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte bez toho, aby sme Vám bránili, ak: 

a)     sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na plnení zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a 

b)     ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Máte právo na prenos osobných údajov priamo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

6) Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, ako aj máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

7)    Máte právo na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo sa domnievate, že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s Vašimi právami. 

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia GDPR.

 

8) Máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

9) Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

 

10) Máte právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti.

Zodpovednú osobu našej spoločnosti môžete so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese summer.dizajn@gmail.com alebo poštou na adrese DANIELA SUMMER, s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina.

Na Vašu žiadosť, otázku alebo sťažnosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. V takom prípade Vás budeme o predĺžení lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia informovať.

V prípade, ak bude Vaša žiadosť, otázka alebo sťažnosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

VI. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

1.Čo sú súbory cookies ​

Naša webová stránka využíva súbory cookies z dôvodov zlepšenia poskytovania služieb naším zákaznikom. Súbory cookies sú  malé textové súbory, ktoré sú navštívenou webovou lokalitou uložené do vášho počítača alebo mobilného zariadenia / tabletu či telefónu/. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality Vám potom umožnia použiť rovnaké predvoľby. Súbory cookies obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa – samozrejme len ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.​

Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nepoužívame ich na zhromažďovanie  osobných  údajov  a ani ich neposkytujeme tretím stranám

 

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).​

2.Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:​

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.​

3. Odmietnutie súborov cookies​

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.​

4.Ako si môžete nastaviť súbory cookies vo svojom prehliadači​

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov​

Viac informácií tu

 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnená tieto podmienky ochrany osobných údajov meniť, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a právnych základov spracúvania osobných údajov alebo iných dôvodov. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 2. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

 3. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

 4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že súhlasí so spracovaním osobných údajov.

 5. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním týchto stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne.

 7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním formulára Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (formulár nájdete i na konci tohto dokumentu) na e-mailovú adresu summer.dizajn@gmail.com alebo poštou na DANIELA SUMMER, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 894/13, 010 01 Žilina, pričom tieto okamžite mažeme.

V Žiline, dňa 25.05.2018

 

 

 

 

 

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov

 

 

Zaslaním riadne vyplneného a podpísaného formulára na adresu summer.dizajn@gmail.com alebo na adresu DANIELA SUMMER, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som v minulosti udelil/a spoločnosti DANIELA SUMMER, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina, IČO: 50758101.

 

 

 

Meno: ____________________________________________________________________

Priezvisko:_________________________________________________________________

Adresa:____________________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________________

Telefónne číslo:______________________________________________________________

 

 

 

 

V__________________________,  dňa_____________

 

 

___________________________________

Podpis žiadateľa

bottom of page